Regulamin od 25.12.2014 r.


Sklep internetowy, działający pod nazwą GlobalPlayers.com.pl prowadzony jest przez firmę Global Players S.C. z siedzibą w 82-300 Elbląg ul. Skrzydlata 11, nr. NIP: 5783110930, zarejestrowaną przez CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

 

1. Oferta.

Oferta prezentowana jest stanem magazynowym firmy, chyba że informacja o dostępności mieszcząca się na karcie produktu mówi inaczej. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) podawanymi w polskich złotych. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które zależą od sposobu jej realizacji. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.


2. Dostępność.

Towary prezentowane w ofercie mogą mieć różną dostępność. Jest ona uzależniona od realizacji zamówień kupujących w danym dniu. Możliwa jest sytuacja, że niezależnie od naszych starań, dostarczenie towaru w podanym terminie nie będzie możliwe, w takim przypadku sklep zobowiązuje się o tym powiadomić klienta, wskazać możliwy termin realizacji zamówienia, zaproponować alternatywny produkt bądź zwrot pieniędzy w przypadku wykonanej wcześniej przedpłaty za towar.


3. Składanie zamówienia.

Zamówienia można składać zarówno jako klient zarejestrowany jak i niezarejestrowany i odbywa się ono poprzez wypełnienie formularza adresowego wymaganego do wysłania towaru oraz wystawienia dokumentu sprzedaży.
Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem informacje o jego przyjęciu. Termin realizacji zamówień wynosi minimalnie 24 h do 14 dni roboczych liczony od daty zamówienia. Prosimy o podawanie numeru telefonu, aby w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów możliwe było szybkie ich rozwiązanie.

Zamówienia można również składać na starszej wersjii sklepu - http://www.globalplayers.com.pl/.

4. Koszty przesyłki.

Koszt przesłania zamówionego towaru zależy od wybranego przez klienta sposobu wysyłki. Aktualne koszty i sposoby dostawy podawane są po umiejscowieniu towaru w koszyku i są uzależnione od wielkości przesyłki, wartości zamówienia i aktualnych cen firm kurierskich.
W przypadku gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez klienta, koszty ponownego wysłania towaru i zwrotu przesyłki na adres sklepu, ponosi w całości klient.


5. Płatności.

Płatność za zamówienie jest możliwa:
za pobraniem (przy odbiorze przesyłki u kuriera),
przelewem na konto (przedpłata)

Przy wyborze formy płatności "Przelew", kwotę należności za zamówienie należy przelać na poniższe konto:

mBank 77 1140 2004 0000 3502 7445 3733


6. Czas realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówień wynosi: od 24 h do 14 dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia przez klienta i zaksięgowaniu kwoty za towar na podanym koncie.


7. Dostawa.

Wysyłka towaru jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas dostarczenia paczki wynosi od 24 godzin, dostawa jest realizowana w godzinach 8-17, termin dostawy nie powinien przekroczyć 3 dni. Przy powyższych terminach nie uwzględnia się sobót, niedziel i dni wolnych od pracy.
W dniu nadania paczki, na adres mailowy klienta wysyłana jest automatyczna informacja o zrealizowaniu zamówienia wraz z dokumentem sprzedaży. Jeżeli przesyłka nie dotrze do klienta, należy na adres e-mail biuro@globalplayers24.com przesłać informacje o niedoręczeniu przesyłki. W przypadku odbioru indywidualnego prosimy o kontakt z pracownikiem firmy pod adresem e-mail lub tel 055 6181518.
 
 
8. Zwroty.

Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. konsument może zrezygnować z towaru kupionego na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i przesłanie go na adres Global Players S.C, 82-300 Elbląg, ul. Skrzydlata 11 lub na adres mailowy biuro@globalplayers24.com.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (w ramach zwykłego zarządu).
Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
 
9. Brak możliwości odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu
(konsumentowi) w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po
upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

- jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument
żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub rzeczy;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono
dzień lub okres świadczenia usługi;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę
o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 
10. Wymiana.

W przypadku wymiany towaru na inny egzemplarz lub model warunkiem jest aby towar wymieniany był nieużywany. Koszty wymiany towaru pokrywa Kupujący. Aby wymiana mogła zostać szybko rozpatrzona należy:
 
• o chęci wymiany towaru należy powiadomić podając przyczynę wymiany
• towar odesłać na adres: Global Players S.C 82-300 Elbląg ul Skrzydlata 11
• do przesyłanego do nas towaru prosimy dołączyć oryginał rachunku (fakturę VAT)
• dokonać wpłaty na rachunek bankowy mBank 77 1140 2004 0000 3502 7445 3733 kwoty pokrywającej koszty ponownej wysyłki towaru do Państwa.
 
Kwota ta uzależniona jest od wielkości i wagi przesyłki. Prosimy o kontakt w tej sprawie z naszym pracownikiem – 55 6181518. Przy wymianie towaru ewentualne różnice w cenie zostaną uwzględnione. Wymagane jest odsyłanie zwracanego towaru w oryginalnym opakowaniu.
 
 
11. Reklamacje

W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, lub dosyłane nowe lub wymienne części. Reklamowany towar wraz z pismem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu należy odesłać na adres: Global Players S.C, 82-300 Elbląg, ul. Skrzydlata 11.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika koszty wysyłki reklamowanego towaru pokrywa Kupujący. Wszelkie pytania w sprawie reklamacji proszę przesyłać na adres biuro@globalplayers24.com.

Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 
 
12. Przesyłki zagraniczne

Wszelkie transakcje w sklepie są realizowane jedyne na terenie Polski, a wysyłki zagraniczne będą realizowane po wcześniejszym kontakcie i ustaleniu indywidualnych kosztów wysyłki zagranicznej
 
 
13. Dane osobowe klientów

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 
14. Postanowienia końcowe

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacja transakcji w sklepie internetowym strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie stron. W przypadku braku porozumienia spór zostanie oddany do rozstrzygnięcia poprzez sad. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem
Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Elblągu. Informacje
o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod
następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

**********************